In vitro – szansa na bycie rodzicami

FertiMedica Centrum Płodności jest realizatorem zadania pt „In vitro – nasza szansa na bycie rodzicami” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Kryteria kwalifikacji do udziału w zadaniu dotyczące zastosowania metody zapłodnienia pozaustrojowego:

1. osoby aplikujące do zadania (kobieta i mężczyzna) w dniu zgłoszenia muszą mieć ukończone 20 lat;
2. osoby aplikujące do zadania (kobieta i mężczyzna) muszą mieszkać na terenie województwa mazowieckiego tj. muszą być osobami fizycznymi mieszkającymi na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego od 12 miesięcy w chwili aplikowania do Programu;
3. osoby aplikujące do zadania (kobieta i mężczyzna) muszą przedłożyć realizatorowi wypełniony druk świadomej zgody na udział w Programie oraz podpisać oświadczenie, że nie są obecnie uczestnikami innego Programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych lub nie  uczestniczyły w podobnym Programie finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich trzech lat.
4. u osób aplikujących do zadania (kobieta i mężczyzna) musi zostać stwierdzona i potwierdzona dokumentacją medyczną, bezwzględna przyczyna niepłodności lub nieskuteczne leczenie niepłodnościzgodne zrekomendacjami istandardami praktyki lekarskiej w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu, wraz ze wskazaniem do zapłodnienia pozaustrojowego.

Poniżej kryteria kwalifikacji do leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego:
1) Czynnik jajowodowy:
a. u kobiet z trwałym uszkodzeniem jajowodów;
b. u kobiet zdyskwalifikowanych z leczenia operacyjnego;
c. u kobiet z upośledzoną funkcją jajowodów przy zachowanej drożności lub po operacji mikrochirurgicznej i upływie 2 lat bez ciąży. Warunkiem zalecenia
oczekiwania jest brak innych czynników mogących mieć wpływ na szansę na ciążę (nieprawidłowe nasienie, wiek kobiety > 35 lat, czas trwania niepłodności <3 lat, endometrioza, zaburzenia jajeczkowania). 2) Niepłodność idiopatyczna: a. jeżeli trwa > 2 lat, wiek kobiety < 35 lat; b. jeżeli trwa > 1 roku, wiek kobiety > 35 lat.

3) Czynnik męski:
a. całkowita liczba plemników ruchomych < 1 mln wskazane ICSI; b. liczba plemników ruchomych 1-10 mln w przypadku niepłodności dłuższej niż 2 lata; c. liczba plemników > 10 mln – tak jak w niepłodności idiopatycznej.

4) Endometrioza
a. I, II stopień – tak jak niepłodność idiopatyczna;
b. III, IV stopień – tak jak czynnik jajowodowy.

5) Zaburzenia hormonalne do 6 cykli stymulowanych bez efektu.

6) Nieudane próby inseminacji domacicznej do 3 cykli.

Wszystkie powyżej określone kryteria w pkt 1-3 i co najmniej jedno kryterium z pkt 4 musi być spełnione. Niespełnienie co najmniej jednego kryterium określonego w pkt 1-3 lub żadnego kryterium określonego w pkt 4 stanowi przeciwwskazanie do udziału w zadaniu.
Kryteria wyłączenia z zadania dotyczące zastosowania zapłodnienia pozaustrojowego. Niespełnienie, któregoś z wyżej wymienionych kryteriów kwalifikacji do Programu określonego w pkt 1-3 lub jednego z pkt 4 lub przeciwskazania medyczne lub przedłożenie realizatorowi przez uczestnika Programu pisemnej rezygnacji z udziału w dalszych działaniach Programu lub niżej określone wskazania medyczne:

1) potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania (hormon folikulotropowy – FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormonu antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL);
2) nieodpowiednia odpowiedź na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w 2 cyklach stymulacji;
3) nawracające utraty ciąż w tym samym związku;
4) wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
5) brak macicy,
powoduje wyłączenie z zadania.

Zasady finansowania procedur w zadaniu
1. Samorząd Województwa Mazowieckiego pokrywa część kosztów związanych z wykonaniem procedury zapłodnienia pozaustrojowego.

2. Pacjent pokrywa część kosztów związanych z wykonywaniem procedur zapłodnienia pozaustrojowego według następującego schematu:
– 100,65 zł za poradę lekarską,
– 74,84 zł za badanie USG w celu oceny procesu stymulacji jajeczkowania,
– 20,65 zł) za badanie estradiolu w celu oceny endokrynnej funkcji rozwijających się pęcherzyków Graafa,
– 20,65 zł za badanie progesteronu w celu oceny endokrynnej funkcji rozwijających się pęcherzyków Graafa,
– 929,00 zł za punkcję jajników w celu pobrania komórek jajowych,
– 335,45 zł za znieczulenie anestezjologiczne,
– 25,81 zł za badanie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wymagań zdrowotnych dla kandydata na dawcę komórek rozrodczych w celu dawstwa partnerskiego i dawstwa innego niż partnerskie oraz dla biorczyni komórek rozrodczych i zarodków
oraz szczegółowych warunków pobierania komórek rozrodczych w celu zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji,
– 263,21 zł za preparatykę nasienia,
– 1 238,69 zł za zapłodnienie IVF/ICSI,
– 660,63 zł za hodowlę zarodków,
– 748,37 zł za transfer zarodków do macicy,
– 423,21 zł za przygotowanie zarodków do przechowywania – kriokonserwacja.

3. Koszty związane z opcjonalnymi dodatkowymi usługami towarzyszącymi procedurze,
pokrywane są w pełni przez pacjenta. Są to m.in.:
– hodowla zarodków w EmbryScope
– procedura IMSI/PICSI
– EmbryoGlue
– wspomaganie wylęgania zarodka
– kontrolowane uszkodzenie endometrium (scratching)
– zamrożenie komórek jajowych (do 6 komórek jajowych)
– zamrożenie dodatkowych komórek jajowych (do 2 komórek jajowych)
– rozmrożenie zarodka w sytuacji kiedy kriotransfer jest pierwszym transferem
– transfer mrożonego zarodka
– abonament roczny za przechowywanie zamrożonych zarodków
– abonament roczny za przechowywanie zamrożonych komórek jajowych
Opłaty za usługi dodatkowe zgodnie z cennikiem FertiMedica.

Kryteria kwalifikacji do udziału w zadaniu w zakresie mrożenia komórek jajowych przed zastosowaniem terapii gonadotoksycznej:
1. kobieta/dziewczynka aplikująca do programu musi mieszkać na terenie województwa mazowieckiego tj. musi być osobą fizyczną mieszkającą na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego od 12 miesięcy w chwili aplikowania do zadania;
2. kobieta/dziewczynka aplikująca do zadaniamusi przedłożyć realizatorowi wypełniony druk świadomej zgody na udział w Programie oraz podpisać oświadczenie, że nie jest obecnie uczestnikiem innego Programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych lub nie uczestniczyła w podobnym programie finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich trzech lat w przypadku dziewczynek, które nie ukończyły 18 r.ż.;
3. u kobiety/dziewczynki aplikującej do zadania musi zostać stwierdzona i potwierdzona dokumentacją medyczną choroba nowotworowa lub inna choroba, której leczenie wymaga zastosowania terapii gonadotoksycznej.
Wszystkie powyżej określone kryteria w pkt 1-3 muszą być spełnione, aby uczestniczyć w zadaniu. Niespełnienie co najmniej jednego z ww. kryterium stanowi przeciwwskazanie do udziału w zadaniu.
Kryteria wyłączenia z zadania w zakresie mrożenia komórek jajowych przed zastosowaniem terapii gonadotoksycznej.

Niespełnienie, któregoś z wyżej wymienionych kryteriów kwalifikacji do zadania lub przeciwskazania medyczne lub przedłożenie realizatorowi przez uczestnika Programu, pisemnej rezygnacji z udziału w dalszych działaniach Programu w przypadku uczestniczek, które nie ukończyły 18 r.ż. powoduje wyłączenie z Programu.
Pacjent nie pokrywa żadnych kosztów związanych procedurą mrożenia komórek jajowych w przypadku terapii gonadotoksycznej.

ILOŚĆ PACJENTÓW, KTÓRZY MOGĄ SKORZYSTAĆ Z ZADANIA JEST OGRANICZONA. DECYDUJE
KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Zapraszamy do FertiMedica