Polityka prywatności

Informacje podstawowe

Przykładamy ogromną wagę do kwestii ochrony prywatności wszystkich osób korzystających z naszych usług i odwiedzających nasze strony WWW.

Strona internetowa FeriMedica (www.fertimedica.pl lub inna wykorzystywana przez Fertimedica Sp. z o.o. sp. kom.) ma zadanie poinformować obecnych i potencjalnych pacjentów naszej przychodni między innymi o problematyce związanej z niepłodnością i jej leczeniem, o zespole FeriMedica pomagającym naszym pacjentom, oraz o innych kwestiach mogących być istotnymi z punktu widzenia osób kontynuujących leczenie lub szukających niezbędnych informacji by je rozpocząć..

Informacje, które nam Państwo przekazujecie, mogą być wykorzystywane przez Fertimedica Sp. z o.o. sp. kom. lub naszych podwykonawców na potrzeby utrzymywania i administrowania stroną WWW, jak również na potrzeby naszych podwykonawców świadczących usługi utrzymania oprogramowania FetiMedica służącego zarządzaniem grafikiem wizyt Pacjentów.

Niniejsza Polityka Prywatności obejmuje wszelkie dane przekazane nam za pośrednictwem strony WWW, w szczególności w celu świadczenia usługi udostępniania naszej strony WWW jak też na potrzeby zapisania się na wizytę do specjalisty z wykorzystaniem mechanizmów udostępnianych poprzez stronę WWW („Usługa”).

Poniżej opisujemy jakie informacje gromadzimy w związku z korzystaniem z naszej strony WWW, w jakim celu oraz w jaki sposób są one wykorzystywane.

Polityka Prywatności zawiera także informacje na temat bezpieczeństwa danych oraz uprawnień w zakresie dostępu i nadzoru nad przekazanymi nam informacjami.

Informacje o Administratorze Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych osób powierzających nam swoje dane podczas korzystania z naszej strony WWW jest Fertimedica Sp. z o.o. sp. kom. z siedzibą w Warszawie (kod 02-640), ul. Jana Pawła Woronicza 31 lok.8U, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 462844, posiadającą NIP 9512367375, Regon 146683750lub pod każdymi aktualnymi danymi spółki zarejestrowanymi w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Możesz się z nami skontaktować wysyłając korespondencję na wskazany wyżej adres naszej siedziby lub wysyłając email na adres info@fertimedica.pl.

Informacje o Inspektorze Ochrony Danych

Naszym Inspektorem Ochrony Danych jest p. Krzysztof Jastrzębski. Możesz się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych przesyłając email na adres: iod@fertimedica.pl lub przesyłając odpowiednio zaadresowaną korespondencję na adres naszego biura:

Fertimedica Sp. z o.o. sp. kom.
Inspektor Ochrony Danych
ul. Jana Pawła Woronicza 31 lok.8U
02-640 Warszawa

Informacje o celach przetwarzania danych osobowych

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowego udzielenia świadczenia medycznego przy wykorzystaniu naszej strony WWW – formularz rejestracyjny. Przede wszystkim potrzebujemy Twoich danych osobowych do prawidłowej identyfikacji osoby w celu zapisania się na nasze usługi za pośrednictwem formularza dostępnego poprzez nasza stronę WWW.

Dane osobowe będą przez nas przetwarzane także w celach, związanych z dostosowywaniem treści naszej strony WWW do oczekiwań pacjentów oraz w celu polepszania świadczeń naszej kliniki.

Informacje o sposobach przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe, których jesteśmy Administratorem Danych, są pozyskiwane przez nas bezpośrednio w procesie zapisywania się na nasze usługi za pośrednictwem formularza dostępnego poprzez naszą stronę WWW. Oprócz tego możemy przetwarzać Twoje dane pozyskiwane automatycznie za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Dane te przetwarzamy głównie przy wykorzystaniu systemów informatycznych w sposób zautomatyzowany.

Dane osobowe, które nam przekazujesz bezpośrednio

Dane osobowe, dla których jesteśmy Administratorem Danych, pozyskujemy od Ciebie bezpośrednio w procesie zapisywania się na nasze usługi za pośrednictwem formularza dostępnego poprzez nasza stronę WWW. Zawierają one przede wszystkim imię, nazwisko oraz numer telefonu komórkowego a także adres email. W przypadku dokonywania przez Ciebie płatności za usługi w procesie zapisywania się na nasze usługi za pośrednictwem formularza dostępnego poprzez naszą stronę WWW, możesz zostać poproszony o podanie większej ilości danych – ale tylko wtedy, kiedy jest to absolutnie niezbędne do prawidłowej realizacji usługi lub spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz w celach związanych z dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami.

Przekazane dane Tworzą indywidualny zestaw danych, których Administratorem Danych jest Fertimedica Sp. z o.o. sp. kom

Dane pozyskiwane automatycznie podczas korzystania z Aplikacji

W trakcie korzystania z naszej strony WWW pozyskujemy również dane dostarczane przez Twoją przeglądarkę lub Twoje urządzenie z którego korzystasz łącząc się z siecią Internet (tzw. ciasteczka). Dane te przede wszystkim dotyczą sposobu korzystania z naszej strony WWW i służą nam do monitorowania poprawności jej działania, ulepszania zastosowanych rozwiązań czy dopasowywania treści. Informacje te mogą dotyczyć adresu IP Twojego połączenia z siecią Internet, typu przeglądarki WWW, typu systemu operacyjnego.

Informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe, w stosunku do których Administratorem Danych jest Fertimedica Sp. z o.o. sp. kom. przetwarzane są przede wszystkim w związku z zapewnieniem prawidłowej realizacji świadczenia medycznego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, przy wykorzystaniu naszej strony WWW.

Dane osobowe są również przetwarzane po zakończeniu korzystania z naszej strony WWW w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Informacje o okresie przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są przez nas przez okres korzystania z naszej strony WWW w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usługi jej udostępniania, a po tym okresie wyłącznie w zakresie niezbędnym do spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz w związku z ewentualnymi roszczeniami lub obroną przed roszczeniami.

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Dane osobowe będą udostępniane przede wszystkim naszym dostawcom usług, wyłącznie w przypadkach, kiedy będzie to niezbędne do prawidłowej realizacji usługi oraz w zakresie w jakim jest to niezbędne oraz po wyrażeniu przez Państwo uprzedniej zgody (dotyczy danych osobowych wykorzystywanych w procesie udzielania świadczeń medycznych).

Dostęp do danych osobowych uzyskują również administratorzy infrastruktury tele-informatycznej z której korzystamy, wyłącznie w celu i w zakresie jaki jest niezbędnych do prawidłowej obsługi naszych pacjentów i potencjalnych pacjentów.

Twoje dane osobowe mogą również zostać udostępnione naszemu Inspektorowi Ochrony Danych, w sytuacjach kiedy będzie to niezbędne do realizacji zadań Inspektora przewidzianych w przepisach prawa i procedurach wewnętrznych.

Informacje o realizowanych prawach podmiotu danych

Zapewniamy wszelkie możliwe i dostępne techniczne i organizacyjne środki, aby osoby korzystające z naszej strony WWW mogły bez przeszkód korzystać ze swoich praw. Dlatego prosimy o przesyłanie wszelkich zgłoszeń i żądań dotyczących realizacji praw na nasz adres e-mail: info@fertimedica.pl.

W uzasadnionych przypadkach, ze względu na dokonanie prawidłowej identyfikacji osoby, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji lub dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających Twoja tożsamość.

Prawo do swobodnego wyrażenia lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

Masz prawo do swobodnego wyrażenia lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku, kiedy Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, zapewnimy Ci możliwość jej wycofania w dowolnym momencie. Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane przez nas na zasadzie prawnie usprawiedliwionego celu jakim jest między innymi przedstawianie usług własnych. W takim przypadku umożliwiamy Ci również możliwość cofnięcia zgody na takie działanie lub wyrażenie sprzeciwu co do takiego działania.

Wycofanie zgody będzie miało natychmiastowy skutek od chwili dokonania tej czynności i nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych dla Ciebie konsekwencji, może jednak uniemożliwić Tobie dalsze korzystanie w określony sposób lub określonej części funkcji dostępnych na naszej stronie WWW.

Prawo dostępu do danych osobowych

Masz prawo dostępu do udostępnionych nam danych osobowych.

Możesz również otrzymać od nas kopie posiadanych przez nas informacji. W takim przypadku dostarczymy Ci kopię dostarczonych przez Ciebie danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Za przygotowanie, opracowanie i wydanie pierwszej kopii danych nie pobieramy opłaty.

W przypadku kolejnych żądań możemy pobrać od Ciebie opłatę wynikającą z kosztów przygotowania, opracowania i dostarczenia tych danych. W takim przypadku o wysokości opłaty zostaniesz poinformowany przez nas przed opracowaniem kolejnej kopii danych.

Prawo do sprostowania danych osobowych

Masz prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych. W przypadku, kiedy będzie to niemożliwe masz prawo żądać, abyśmy niezwłocznie dokonać odpowiedniej korekty danych, ich uzupełnienia lub usunięcia.

Prawo do usunięcia danych osobowych

Masz prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych. Prawo to realizujemy na podstawie przekazanego do nas wyraźnego żądania usunięcia danych.

Możesz skorzystać z prawa do usunięcia danych jeżeli:

  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • cofasz zgodę na przetwarzanie danych, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej dalszego ich przetwarzania;
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego.

Realizacja prawa do żądania usunięcia danych osobowych może jednak zostać ograniczona, jeżeli przetwarzanie to jest niezbędne do zrealizowania przez Fertimedica Sp. z o.o. sp. kom. obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Prawo to realizujemy na podstawie przekazanego do nas wyraźnego żądania ograniczenia przetwarzania wraz z uzasadnieniem.

Możesz skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

  • jeżeli kwestionujesz poprawność podanych danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić poprawność kwestionowanych danych;
  • przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu swoich danych osobowych;
  • dane osobowe jakie przetwarzamy nie są już niezbędne do realizacji celu, w jakim je przetwarzaliśmy, ale są potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
  • wnosisz sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególna sytuację, która została wskazana w przepisach o ochronie danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo to realizujemy na podstawie przekazanego do nas wyraźnego sprzeciwu do przetwarzania Twoich danych.

Możesz skorzystać z prawa sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie to odbywa się w związku z realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu – np. oferowania usług własnych.

Prawo do przenoszenia danych osobowych

Masz prawo do wniesienia żądania dotyczącego przeniesienia danych osobowych do innego dostawcy usług. Jednakże, ze względów bezpieczeństwa i wobec braku standardów związanych z przenoszeniem danych nie jesteśmy w stanie zrealizować takiego żądania. Zgodnie z przyjętymi przez nas zasadami możesz natomiast otrzymać od nas kopię dostarczonych danych osobowych.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzoru

Masz prawo w każdej chwili złożyć skargę związaną z przetwarzaniem Twoich danych osobowych do organu nadzoru, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa.

Szanujemy Twoja prywatność i gwarantujemy Ci możliwość realizowania praw wynikających z przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych. W celu uniknięcia niepotrzebnych sporów, przed złożeniem takiej skargi zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych (iod@fertimedica.pl) lub bezpośrednio z naszym zespołem (info@fertimedica.pl).

Ograniczenia związane z realizacją praw podmiotu danych osobowych

Wskazane wyżej prawa i sposób ich realizacji może w uzasadnionych przypadkach podlegać ograniczeniom. Sytuacja taka będzie miała miejsce w przypadku, gdy ograniczenie to będzie wynikało z obowiązków wskazanych w przepisach prawa, do których jesteśmy zobowiązani. W takim przypadku przekażemy Ci odpowiednia informację wraz z uzasadnieniem naszej decyzji.

Informacje o obowiązku podania danych osobowych

Podanie niektórych danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego skorzystania z niektórych funkcji naszej strony WWW. Stosując zasadę minimalizacji nie zbieramy większej ilości danych, niż jest to niezbędne. Za każdym razem, kiedy podanie dodatkowych danych osobowych będzie niezbędne do realizacji określonego celu, otrzymasz odpowiednią informację.

Brak podania wymaganych informacji może spowodować ograniczenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych

Strona WWW jest systemem informatycznym w którym zachodzą procesy przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany. Przetwarzanie to nie jest jednak połączone z procesem profilowania w sposób, który mógłby powodować dla korzystającego z naszej strony WWW negatywne skutki prawne, finansowe lub jakiekolwiek inne.

Informacje o profilowaniu

W celu dostosowania oferty, poprawy funkcji i funkcjonalności naszej strony WWW gromadzimy i przetwarzamy informacje gromadzone za pomocą tzw. „ciasteczek” o sposobie w jaki osoby korzystające z naszej strony WWW korzystają z niej. Informacje te wykorzystywane są także w celach statystycznych i analitycznych oraz mogą być wykorzystywane do automatycznych procesów dopasowania treści.

Informacje o przekazywaniu danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Co do zasady nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Nasza podstawowa infrastruktura informatyczna zlokalizowana jest na terenie Polski.

W drodze wyjątku, za uprzednią zgodą pacjentki/ta, po realizacji zadań nałożonych na administratora danych osobowych przez przepisy RODO, dane osobowe klientów kliniki mogą zostać przekazane poza obszar EOG.
Takie działanie dopuszczamy wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji świadczenia medycznego, w przypadku braku możliwości realizacji tego działania na terenie krajów obszaru EOG.

Zasady zmiany i aktualizacji

Stosownie do potrzeb i obowiązujących nas zasad ochrony prywatności możemy w dowolnym momencie zmieniać, uzupełniać i dostosowywać Politykę Prywatności.

O wszelkich zmianach będziemy informować poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronie WWW.

Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących zgodnie przepisami prawa.

Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 15 sierpnia 2021 roku

Zapraszamy do FertiMedica