INFORMACJA
o stosowaniu monitoringu wizyjnego w korytarzach
firmy FertiMedica Centrum Płodności Sp. z o. o., sp. k.

1. W celu zwiększenia bezpieczeństwa zatrudnionego personelu oraz pacjentów korzystających z udzielanych im świadczeń zdrowotnych jako prewencyjny środek bezpieczeństwa oraz w celu ochrony mienia i przetwarzanych informacji, wyłącznie w ciągach komunikacyjnych (korytarze) w lokalu 8U w budynku położonym przy ul. J. P. Woronicza 31, stosuje się monitoring wizyjny.

2. Kamery monitoringu instalowane są wyłącznie w ciągach komunikacyjnych określonych w punkcie 1. Nie instaluje się kamer w pomieszczeniach socjalnych, salach zabiegowych, gabinetach lekarskich itp.

3. Zapis z kamer (wyłącznie obraz) przechowywany jest na serwerach jednostki organizacyjnej przez okres do 14 dni. Po tym terminie jest on automatycznie nadpisywany, a dane wcześniejsze zostają trwale usunięte.

4. Dostęp do danych z zapisu monitoringu posiadają upoważnieni pracownicy kliniki oraz firmy Techlab sp. j. z siedzibą w Warszawie przy ul. K. Sota-Sokoła 13/2A, jako podmiot realizujący zadania z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego w klinice.

5. Zapis zdarzeń utrwalony za pomocą kamer monitoringu może być udostępniony wyłącznie na wniosek osób których wizerunek zostaje utrwalony oraz podmiotom do tego upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów.

W przypadku konieczności kontaktu z administratorem, w sprawach związanych z monitoringiem wizyjnym prosimy o przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres
iod@fertimedica.pl

Zapraszamy do FertiMedica