Klauzula informacyjna

Szanowny pacjencie,

poniżej prezentujemy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w naszej klinice.

I/ Kto jest administratorem danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest klinika FertiMedica Centrum Płodności sp. z o. o., sp. k. w Warszawie (02-640) zlokalizowana przy ul. J. P. Woronicza 31, dalej jako: Klinika.

II/ Z kim należy się kontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, możesz skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych info@fertimedica.pl lub Inspektorem Ochrony Danych iod@fertimedica.pl

III/ Jaki jest zakres przetwarzanych przez Szpital Twoich danych osobowych.

Twoje dane osobowe przetwarzane są w następującym zakresie:
– imię (imiona) i nazwisko, nazwisko rodowe, płeć, obywatelstwo, numer PESEL, (w przypadku pacjentów którzy nie mają nadanego numeru PESEL- numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość), data urodzenia, adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji, adres miejsca pobytu na terytorium Polski (jeżeli dany pacjent nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Polski), numer telefonu kontaktowego, adres email, dane o stanie zdrowia. W Twojej dokumentacji medycznej mogą się znaleźć informacje wrażliwe (np. o nałogach) informacje te Klinika zbiera, w sytuacji jeżeli jest to niezbędne do postawienia diagnozy i/lub prowadzenia w sposób właściwy procesu leczenia.

IV/ Cel przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane są w celu sporządzania dokumentacji medycznej z procesu leczenia lub z procesu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, leczenia przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem oraz w celu zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

V/ Komu przekazywane są dane osobowe

Klinika chcąc zapewnić realizację praw pacjentów, jak i sprawna organizację placówki w zakresie działalności leczniczej, dane osobowe może przekazywać;
– innym podmiotom leczniczym, lub podmiotom wykonującym działalność leczniczą, w celu
kontynuacji leczenia,
– podmiotom, które na podstawie odrębnie zawartych umów współpracują z Kliniką, w
celu profesjonalnego wykonania świadczenia zdrowotnego,
– audytorom, kontrolerom lub podmiotom upoważnionym z mocy przepisów prawa do
dokonywania kontroli udzielonych świadczeń medycznych lub dokumentacji medycznej,
– kancelarii prawnej współpracującej z Kliniką,
– osobom upoważnionym przez pacjenta w ramach realizacji swoich praw pacjenta.

VI/ Czas przetwarzania danych osobowych.

Dokumentację medyczną pacjentów przechowujemy przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono ostatni wpis o udzielonym świadczeniu zdrowotnym.
Okres przechowywania danych wynikają z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
W przypadku świadczeń medycznych udzielanych w ramach leczenia bezpłodności, w przypadkach wskazanych w ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r., przez okres 90 lat.

VII/ Czy oddanie danych jest obowiązkiem.

Korzystanie z usług jest dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. Niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty lub udzielenia świadczenia zdrowotnego.
Jeśli podasz nam swój numer telefonu lub adres e-mail, na zasadzie dobrowolności, to otrzymasz od nas powiadomienie o zmianie terminu wizyty lub jej odwołaniu. Niepodanie telefonu lub adresu nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego.

VIII/ Jakie przysługują prawa.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) osobom, które powierzyły nam dane osobowe przysługują następujące prawa:

dostępu do powierzonych danych osobowych;
ich sprostowania i poprawienia w każdym czasie;
trwałego usunięcia (prawo do bycia zapomnianym, po upływie okresu wskazanych w p-kcie VI);
ograniczenia przetwarzanych danych;
przeniesienia powierzonych danych;
sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie niezgodnego z prawem przetwarzania przez Klinikę danych osobowych tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ze względu na rodzaj świadczonych przez Klinikę usług powyższe prawa mogą podlegać ograniczeniu, ze szczególnym uwzględnieniem: prawa do trwałego usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Ograniczenia w realizowaniu praw osób, które swoje dane powierzyły administratorowi wynikają z regulacji wprowadzonych obowiązującymi przepisami prawa.

Warszawa, dnia 15 sierpnia 2021 r.

Administrator Danych

Zapraszamy do FertiMedica