Regulamin porządkowy

Regulamin Organizacyjny Centrum Płodności FertiMedica
§1
Nazwa podmiotu leczniczego
1. Nazwą podmiotu leczniczego jest FertiMedica Centrum Płodności (dalej zwane „Przychodnią”);
2. Organem założycielskim Przychodni jest FertiMedica Centrum Płodności Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dalej „Spółka”).
§2
Podstawy działania
Przychodnia działa m.in. na podstawie:
1. ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz.U. 2023 poz. 991 z późn.
zm.),
2. ustawy z 25 czerwca 2015 roku o leczeniu niepłodności (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz.442 z późn.
zm.)
3. ustawy z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( tekst jedn. Dz.U.
2022, poz. 1876 z późn. zm.),
4. ustawy z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 roku poz.
1781 z późn. zm.),
5. innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących podmiotów prowadzących
działalność leczniczą,
6. wpisu do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą prowadzonego przez
Wojewodę Mazowieckiego,
7. niniejszego regulaminu (dalej zwanego „Regulaminem”),
8. umowy Spółki.
§3
Zakres regulaminu
Regulamin organizacyjny Przychodni określa w szczególności:
1. cele i zadania Przychodni,
2. strukturę organizacyjną Przychodni,
3. rodzaj działalności leczniczej Przychodni oraz zakres udzielanych w niej świadczeń zdrowotnych,
4. miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych,
5. przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Przychodni z zapewnieniem właściwej
dostępności i jakości tych świadczeń,
6. organizację i zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych Przychodni oraz warunki
współdziałania między tymi jednostkami,
7. warunki współdziałania Przychodni z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą,
8. wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej,
9. organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Przychodni w przypadku pobierania
opłat,
10. wysokość opłat za świadczenia zdrowotne udzielane w Przychodni,
11. sposób kierowania jednostkami Przychodni.
§4
Cele i zadania Przychodni
1. Celem głównym Przychodni jest w szczególności organizowanie i prowadzenie działalności
leczniczej, terapeutycznej, profilaktycznej i rehabilitacyjnej na rzecz ochrony i poprawy stanu
zdrowia pacjentów.
Regulamin Organizacyjny Przychodni FertiMedica Centrum Płodności
2 | S t r o n a
2. Przychodnia realizuje swoje cele i zadania poprzez zapewnianie opieki medycznej zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa i standardami oraz nieustanne podnoszenie poziomu
świadczonych usług, gwarantując przy tym, że świadczenia udzielane są przez osoby wykonujące
zawody medyczne posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, lokal oraz wyposażenie
Przychodni odpowiada wszystkim przepisom sanitarnym i standardom określonym w odrębnych
przepisach oraz że aparatura i sprzęt medyczny są wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z
obowiązującymi normami i przepisami.
3. Do zadań Przychodni należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej, terapii, diagnostyki i rehabilitacji w zakresie poszczególnych komórek
organizacyjnych, a w szczególności:
a) udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie ze specjalizacją danej komórki organizacyjnej oraz
potrzebami zdrowotnymi pacjentów, w sposób zapewniający realizację zawartych umów,
b) zapewnienie fachowej opieki lekarskiej oraz pielęgniarskiej i położniczej, zgodnej z przyjętymi
standardami postępowania, sprzyjającej sprawnemu przebiegowi rozpoznawania oraz
leczenia pacjentów,
c) orzekanie o stanie zdrowia pacjentów wg obowiązujących przepisów,
d) prowadzenie na bieżąco obowiązującej dokumentacji medycznej,
e) realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia,
f) prowadzenie szkoleń w jednostce,
g) dokonywanie bieżących analiz prowadzonej działalności,
h) stosowanie się do zarządzeń i instrukcji właścicieli Spółki, Inspekcji SanitarnoEpidemiologicznej oraz innych organów uprawnionych do kontroli Przychodni zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
4. Dodatkowo w obszarze działań Przychodni znajduje się szeroko pojęta promocja zdrowia w
szczególności zdrowia reprodukcyjnego, profilaktyka, działalność szkoleniowa i dydaktyczna oraz
działalność naukowo-badawcza.
§5
Struktura organizacyjna i sposób kierowania komórkami organizacyjnymi Przychodni
1. Przychodnia posiada następująca strukturę organizacyjną:
I. Ośrodek Medycznie Wspomaganej Prokreacji, na który składają się:
a. Poradnia leczenia niepłodności,
b. Pracownie Wspomaganego Rozrodu, na które składają się:
i. Pracownia embriologiczna,
ii. Pracownia seminologiczna,
II. Bank Komórek Rozrodczych i Zarodków,
III. Poradnie specjalistyczne, na które składają się:
a. Poradnia Ginekologiczno – Położnicza;
b. Poradnia Endokrynologiczna;
c. Poradnia Diagnostyki i Leczenia Niepłodności;
d. Poradnia Andrologiczno-Urologiczna;
e. Poradnia Genetyczna;
f. Poradnia Psychologiczna;
g. Poradnia Dietetyczna;
h. Poradnia Medycyny Wschodniej;
i. Pracownia Ultrasonograficzna;
j. Pracownia Fizjoterapii;
IV. Sala Zabiegowa i Pozabiegowa;
V. Gabinet zabiegowy obejmujący:
Regulamin Organizacyjny Przychodni FertiMedica Centrum Płodności
3 | S t r o n a
i. Punkty pobierania materiału do badań,
ii. Punkt realizacji zleceń lekarskich;
VI. Dział Administracyjno-Ekonomiczny.
2. Działalnością Przychodni kieruje Zarząd Spółki, który reprezentuje ją na zewnątrz i podejmuje
samodzielne decyzje dotyczące jej funkcjonowania.
3. Członkowie Zarządu Spółki wykonują czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu
Pracy;
4. Zarząd wykonuje wszelkie prawa i obowiązki, jakie na Przychodnię nakładają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa;
5. Do wyłącznej decyzji Zarządu zastrzeżone są poniższe decyzje:
a) zarządzanie finansami Przychodni w tym ustalanie cennika usług,
b) zatwierdzenie planów inwestycyjnych, naprawczych, audytu wewnętrznego,
c) przedkładanie uprawnionym organom wniosków dotyczących zmian w regulaminie
organizacyjnym Przychodni,
d) wydawanie upoważnień i pełnomocnictw do reprezentowania Zarządu przy wypełnianiu
określonych czynności,
e) zawieranie wszelkich umów,
f) kreowanie polityki kadrowej – zatrudnianie i zwalnianie pracowników Przychodni;
6. Zarząd Spółki kieruje Przychodnią przy pomocy osób (pracowników i współpracowników) na
samodzielnych stanowiskach działających na podstawie udzielonych im pełnomocnictw lub
zakresów obowiązków. Do podstawowych obowiązków w/w osób należy w szczególności:
a) organizacja procesu pracy w sposób optymalny dla realizowania celów i zadań Przychodni i
Spółki,
b) ustalanie zakresów obowiązków pracowników i współpracowników,
c) egzekwowanie od pracowników oraz współpracowników należytej jakości pracy,
d) zapewnienie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy od pracowników i współpracowników
oraz regulaminu pracy od pracowników (w przypadku gdy przepisy prawa będą wymagały by
funkcjonował na terenie zakładu pracy),
e) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
f) stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny oraz wyników pracy pracowników
i współpracowników,
g) wpływanie na kształtowanie pozytywnych zasad współżycia społecznego wśród pracowników
i współpracowników,
h) organizowanie współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi
Przychodni,
i) wdrażanie do stosowania ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów
wewnętrznych obowiązujących w Przychodni,
j) organizowanie prawidłowego zabezpieczenia i przechowywania dokumentów znajdujących się
w Przychodni,
k) organizowanie pracy Przychodni w sposób zapewniający osiągnięcie celów oraz realizacji zadań
zawartych w Regulaminie,
l) należyte gospodarowanie mieniem Przychodni oraz środkami finansowymi i rzeczowymi
pozostającymi w dyspozycji Przychodni,
m)realizacja polityki kadrowej – zatrudnianie i zwalnianie pracowników.
7. Pracą personelu medycznego Przychodni kieruje Dyrektor Medyczny.
8. Do obowiązków Dyrektora Medycznego należy w szczególności:
a) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Przychodni pod względem medycznym,
b) ustalanie procedur medycznych i leczniczych,
Regulamin Organizacyjny Przychodni FertiMedica Centrum Płodności
4 | S t r o n a
c) kontrolowanie przebiegu procesu diagnostyki i leczenia pacjentów Przychodni,
d) zatwierdzanie planów zabiegów wykonywanych na Sali Zabiegowej,
e) nadzór nad planowaniem i organizowaniem pracy podległego personelu w sposób
zapewniający efektywne wykorzystanie czasu pracy,
f) odpowiedzialność za procedury lecznicze,
g) planowanie szkoleń naukowych zespołu lekarskiego i nadzór nad ich realizacją,
h) organizowanie spotkań organizacyjnych dla wszystkich lekarzy, psychologa, dietetyka i
embriologów zatrudnionych w Przychodni mających na celu zapewnienie kompleksowości w
opiece nad pacjentami Przychodni,
i) działanie na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Spółki.
9. Całość pracy personelu pielęgniarsko-położniczego nadzoruje Starsza Pielęgniarka/Położna
Koordynująca.
10. Do obowiązków Położnej/Pielęgniarki Koordynującej należy:
a) zapewnienie pacjentom Przychodni opieki pielęgniarskiej zgodnie z wymaganiami i
obowiązującymi przepisami,
b) koordynowanie i nadzorowanie merytoryczne pracy personelu pielęgniarskiego,
c) ustalanie procedur pielęgnacyjnych,
d) nadzorowanie jakości opieki pielęgniarskiej oraz jej doskonalenie,
e) planowanie szkoleń pielęgniarskich i nadzór nad ich realizacją,
f) organizowanie spotkań organizacyjnych dla wszystkich pielęgniarek i położnych pracujących w
Przychodni,
g) kontrolowanie rozliczeń czasu pracy i dyscypliny pracy podległego personelu,
h) rozpatrywanie skarg i wniosków związanych z jakością pracy podległego personelu,
i) nadzór nad bezpieczeństwem pacjentów, przestrzeganiem praw pacjenta oraz etyki
pielęgniarskiej,
j) działanie na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Spółki.
11. Pracę w Pracowni Wspomaganego Rozrodu organizuje i nadzoruje Dyrektor Pracowni.
12. Do obowiązków Dyrektora Pracowni Wspomaganego Rozrodu należy organizacja pracy i
zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Pracowni Wspomaganego Rozrodu, w tym:
a) ustanowienie i wdrożenie i dostosowywanie do istniejących norm procedur,
laboratoryjnych/embriologicznych,
b) nadzór nad przestrzeganiem procedur laboratoryjnych,
c) szkolenie pracowników Pracowni (embriologów, techników laboratoryjnych),
d) dbanie o należyte gospodarowanie i wykorzystywanie sprzętu i wyposażenia Pracowni,
e) rozwiązywanie bieżących problemów funkcjonowania Pracowni,
f) raportowanie wyników zgodnie z wymaganiami.
13. Pracą Działu Administracyjno-Ekonomicznego kieruje i nadzoruje ją Kierownik Administracyjny.
14. Do obowiązków Kierownika Administracyjnego należy:
a) Sprawowanie kontroli nad systemami elektronicznej obsługi pacjentów i prowadzenia
dokumentacji medycznej, telefonią i internetem:
b) Zamawianie uniformów dla personelu,
c) Nadzór nad wystawianiem faktur zewnętrznych,
d) Raportowanie do Zarządu Spółki, księgowej i GUS,
e) Nadzór nad wydawaniem i zdawaniem kart dostępu i kluczy pracownikom wraz z polityką
dostępów,
f) Nadzór nad techniczną kwestią funkcjonowania przychodni, przyjmowanie zgłoszeń o
awariach, rozdysponowywanie zgłoszeń pomiędzy firmy serwisujące obiekt, nadzór nad
postępem napraw,
Regulamin Organizacyjny Przychodni FertiMedica Centrum Płodności
5 | S t r o n a
g) Współpracą z firmami świadczącymi usługi serwisowania urządzeń wentylacyjnoklimatyzacyjnych, systemu elektrycznego:
h) Współpraca z firmą świadczącą usługi sprzątające:
i) Współpraca z firmą świadczącą usługi IT:
j) Współpraca z administratorem budynku Qbik:
k) Współpraca z księgowością:
l) Współpraca z pralnią:
m) Negocjacje warunków współpracy z niektórymi poddostawcami,
n) Składanie zamówień: środki czystości, sprzęt elektroniczny, drukarnia (m.in. zgody,
formularze, identyfikatory i reszta wyposażenia,
o) Sprawdzanie poprawności wybranych umów z poddostawcami wraz z Zarządem,
p) Kontrola nad szafkami pracowniczymi,
q) Nadzór nad konserwacją urządzeń kuchennych,
r) Dbanie o ogólny porządek w przychodni w tym utylizacja niepotrzebnych przedmiotów,
§6
Rodzaj działalności leczniczej Przychodni oraz zakres udzielanych w niej świadczeń zdrowotnych
1. Przychodnia realizuje ambulatoryjne świadczenia zdrowotne ze szczególnym uwzględnieniem
świadczeń z zakresu ginekologii, w tym diagnostyki i leczenia niepłodności, włączając metody
rozrodu wspomaganego medycznie, (w tym procedur medycznie wspomaganej prokreacji o
których mowa w ustawie o leczeniu niepłodności), położnictwa, endokrynologii, endokrynologii
ginekologicznej, andrologii, urologii, a także genetyki klinicznej, ultrasonografii, psychologii,
dietetyki, medycyny alternatywnej oraz fizjoterapii.
2. Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych jest zgodny z Regulaminem, może jednak ulec zmianie
w zależności od potrzeb pacjentów i ewentualnych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, jeśli
takie zostaną podpisane, zawsze w zakresie ograniczonym taka umową.
3. Przychodnia realizuje badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i
ustalenia dalszego postępowania leczniczego.
§7
Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych
Świadczenia zdrowotne udzielane są siedzibie Przychodni, w budynku Przychodni przy ul. Jana Pawła
Woronicza 31 lok. 8U w Warszawie oraz w sposób zdalny za pośrednictwem urządzeń
teleinformatycznych umożliwiających komunikowanie się na odległość.
§8
Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych
1. W Przychodni udzielane są świadczenia zdrowotne w zakresie określonym w Regulaminie z
zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń, w sposób gwarantujący pacjentom
najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.
2. Rejestracja pacjentów odbywa się w różnych formach: osobiście, telefonicznie, oraz drogą
elektroniczną. Podczas rejestracji pacjent otrzymuje informację o dacie i godzinie wizyty. W celu
podniesienia efektywności usług, rejestracja pacjentów na poszczególne typy świadczeń
zdrowotnych lub do poszczególnych specjalistów może być ograniczana do jednej lub dwu z ww.
form.
3. Pacjenci notorycznie nie odwołujący zaplanowanych wizyt i nie pojawiający się na nich, mogą
zostać zobowiązani o dokonanie przedpłaty przed umówieniem kolejnej wizyty.
4. Skorzystanie z niektórych świadczeń zdrowotnych lub wizyta u niektórych specjalistów może
wiązać się z koniecznością dokonania przedpłaty.
Regulamin Organizacyjny Przychodni FertiMedica Centrum Płodności
6 | S t r o n a
5. W przypadku braku możliwości pojawienia się pacjenta na umówionej wizycie/skorzystania z
umówionego świadczenia i nie poinformowania o tym fakcie Przychodni zgodnie z obowiązkiem
ciążącym na pacjencie, opisanym w §14 ust.1 pkt. q) niniejszego Regulaminu, pacjent może zostać
obciążony opłatą za gotowość Przychodni i lekarza do spełnienia umówionego świadczenia w
wysokości 100% cennikowego kosztu danej wizyty/świadczenia.
6. Świadczenia zdrowotne udzielane są w miarę możliwości jak najszybciej, zgodnie z ustalonym
harmonogramem pracy. Przyjmuje się, ze pacjent nie powinien czekać na wizytę dłużej niż 14 dni,
chyba że ze względów organizacyjnych lub kolejki oczekujących do danego specjalisty jest to
niemożliwe.
7. W stanach nagłych świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentowi niezwłocznie, niezależnie od
kolejki oczekujących, o czym decyduje lekarz mający przyjąć pacjenta.
8. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu
świadczenia, które uniemożliwiają zachowanie terminu wykonania świadczenia, pacjent będzie
poinformowany w formie telefonicznej lub sms lub email.
9. Lekarze Przychodni kierują pacjentów na konsultacje specjalistyczne przez wystawienie
skierowania zgodnie z warunkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa
oraz przez płatników.
10. Lekarze Przychodni kierują pacjentów na leczenie szpitalne i inne niż szpitalne, realizowane w
warunkach stacjonarnych i całodobowych, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty
ambulatoryjnie w Przychodni.
11. Nazwiska osób udzielających świadczeń medycznych znajdują się na identyfikatorach osobistych.
12. Przychodnia jest zobowiązana na podstawie odrębnych przepisów do posiadania ubezpieczenia
od Odpowiedzialności Cywilnej.
13. W stanach epidemii, decyzją Dyrektora Medycznego, może zostać czasowo ograniczona lub
całkowicie zakazana obecność w Przychodni osób towarzyszących pacjentom. Dyrektor
Medyczny, kierując się dobrem pacjentów, może także czasowo wprowadzić inne ograniczenia,
nakazy lub zakazy jak np. obowiązek noszenia maseczek na terenie.
§9
Organizacja i zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych Przychodni oraz warunki
współdziałania między tymi jednostkami
1. Do świadczeń i zadań realizowanych w ramach Poradni Ginekologiczno-Położniczej należą:
a) diagnostyka i leczenie schorzeń układu rozrodczego u kobiet,
b) badania przesiewowe w kierunku chorób nowotworowych układu rozrodczego i piersi,
c) poradnictwo prekoncepcyjne,
d) prowadzenie ciąży fizjologicznej,
e) prowadzenie ciąży powikłanej,
f) poradnictwo antykoncepcyjne,
g) leczenie i konsultacje pacjentek ze schorzeniami układu rozrodczego na wniosek innych lekarzy
specjalistów,
h) kwalifikacja pacjentek na badania wysokospecjalistyczne,
i) kierowanie pacjentek do leczenia szpitalnego,
j) wydawanie zaświadczeń lekarskich, orzekanie o czasowej niezdolności do pracy oraz wniosków
do ZUS,
k) profilaktyka pierwotna i wtórna schorzeń ginekologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem
profilaktyki niepłodności i oświata zdrowotna.
2. Do świadczeń i zadań realizowanych w ramach Poradni Endokrynologicznej należą:
Regulamin Organizacyjny Przychodni FertiMedica Centrum Płodności
7 | S t r o n a
a) diagnostyka i leczenie schorzeń układu wydzielania wewnętrznego, a w szczególności
kompleksowa diagnostyka i leczenie zaburzeń hormonalnych u kobiet w okresie pokwitania,
okresie rozrodczym oraz okresie przekwitania,
b) diagnostyka i leczenie zaburzeń endokrynologicznych u kobiet ciężarnych, w szczególności
cukrzycy ciężarnych,
c) leczenie i konsultacje pacjentów ze schorzeniami układu wydzielania wewnętrznego na
wniosek innych lekarzy specjalistów,
d) kwalifikacja pacjentów na badania wysokospecjalistyczne,
e) kierowanie pacjentów do leczenia szpitalnego,
f) wydawanie zaświadczeń lekarskich, orzekanie o czasowej niezdolności do pracy oraz wniosków
do ZUS,
g) profilaktyka i oświata zdrowotna
3. Do świadczeń i zadań realizowanych w ramach Poradni Diagnostyki i Leczenia Niepłodności
należą:
a) diagnostyka niepłodności żeńskiej i męskiej,
b) leczenie zachowawcze niepłodności żeńskiej, w tym leczenie farmakologiczne,
c) leczenie niepłodności z wykorzystaniem metod rozrodu wspomaganego medycznie
(inseminacje wewnątrzmaciczne, zapłodnienie pozaustrojowe),
d) kierowanie do leczenia zabiegowego niepłodności żeńskiej,
e) kwalifikacja pacjentów na badania wysokospecjalistyczne,
f) kierowanie pacjentów do leczenia szpitalnego,
g) wydawanie zaświadczeń lekarskich, orzekanie o czasowej niezdolności do pracy oraz wniosków
do ZUS,
h) promocja zdrowia reprodukcyjnego i oświata zdrowotna.
4. Do świadczeń i zadań realizowanych w ramach Poradni Andrologiczno-Urologicznej należą:
a) diagnostyka i leczenie zachowawcze chorób układu moczowo- płciowego, ze szczególnym
uwzględnieniem schorzeń objawiających się niepłodnością męską,
b) diagnostyka i leczenie zaburzeń hormonalnych u mężczyzn,
c) udzielanie porad i konsultacji pacjentom kierowanym przez lekarzy innych specjalności,
d) wykonywanie ambulatoryjnych zabiegów typu biopsja jąder i najądrzy i pobieranie materiału
do badania histopatologicznego; leczenie operacyjne stulejki i inne drobne zabiegi nie
wymagające hospitalizacji,
e) kwalifikacja pacjentów na badania wysokospecjalistyczne,
f) wydawanie zaświadczeń lekarskich, orzekanie o czasowej niezdolności do pracy oraz
wniosków do ZUS,
g) profilaktyka nowotworów układu moczowo-płciowego u mężczyzn, profilaktyka niepłodności
męskiej, oświata zdrowotna.
5. Do świadczeń i zadań realizowanych w ramach Poradni Genetycznej należą:
a) poradnictwo, konsultacje genetyczne, ocena ryzyka genetycznego u par planujących ciążę,
b) diagnostyka genetyczna schorzeń objawiających się niepłodnością,
c) poradnictwo w zakresie genetycznego skriningu preimplantacyjnego i prenatalnego,
d) poradnictwo w zakresie diagnostyki preimplantacyjnej i prenatalnej,
6. Do świadczeń i zadań realizowanych w ramach Poradni Psychologicznej należą:
a) diagnostyka, leczenie, sprawowanie opieki psychologicznej nad pacjentami,
b) udzielanie konsultacji psychologicznych,
c) spotkania – konsultacje jednorazowe,
d) pomoc doraźna i interwencja kryzysowa,
Regulamin Organizacyjny Przychodni FertiMedica Centrum Płodności
8 | S t r o n a
e) pomoc długoterminowa – wsparcie, psychoedukacja, psychoprofilaktyka, doradztwo i
psychoterapia,
f) profilaktyka zdrowia psychicznego i powiązanego z prokreacją,
g) spotkania indywidualne i grupowe,
h) zajęcia w formie warsztatów i grup wsparcia,
i) terapia związku.
7. Do świadczeń i zadań realizowanych w ramach Poradni Dietetycznej należą:
a) analiza jadłospisów i stanu odżywienia par planujących ciążę, kobiet w ciąży, kobiet karmiących
oraz innych pacjentów wymagających opieki dietetyka
b) poradnictwo żywieniowe dla par planujących ciążę, kobiet w ciąży oraz kobiet karmiących,
c) ustalanie postępowania dietetycznego mającego na celu normalizację masy ciała pacjentów,
d) promocja zdrowego stylu życia poprzez edukację żywieniową.
8. Do świadczeń i zadań realizowanych w ramach Poradni Medycyny Wschodniej należą:
a) konsultacje z lekarzem medycyny wschodniej,
b) akupunktura,
c) akupresura,
9. Do świadczeń i zadań realizowanych w ramach Pracowni Ultrasonograficznej należą:
a) diagnostyka ultrasonograficzna układu rozrodczego u kobiet,
b) diagnostyka ultrasonograficzna ciąży i płodu,
c) diagnostyka ultrasonograficzna układu moczowo-płciowego u mężczyzn,
d) badania ultrasonograficzne jamy brzusznej, tarczycy i piersi,
10. Do świadczeń i zadań realizowanych w ramach Pracowni Fizjoterapii należą:
a) terapia manualna,
b) masaże lecznicze,
c) fizjoterpia uroginekologiczna.
§10
Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą
1. W celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia i pielęgnacji pacjentów oraz ciągłości
przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, Przychodnia współdziała z innymi
podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz
tych pacjentów. Szczegółowe zasady współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi określają
przepisy prawa oraz postanowienia umów zawartych pomiędzy tymi placówkami.
2. Przychodnia oraz osoby udzielające w jej imieniu świadczeń zdrowotnych, udzielają innym
podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji związanych z pacjentem w przypadku,
gdy:
a) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy,
b) zachowanie tajemnicy może spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta
lub innych osób,
c) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzieleniem
świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w
udzielaniu tych świadczeń,
d) powszechnie obowiązujące przepisy prawa zezwalają lub nakazują takie działanie.
3. Przychodnia udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną
pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń
zdrowotnych.
4. Współdziałanie z innymi podmiotami odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących
przepisów prawa oraz poszanowaniem praw pacjenta.
Regulamin Organizacyjny Przychodni FertiMedica Centrum Płodności
9 | S t r o n a
5. Lekarz ma obowiązek wskazywać pacjentowi, jego opiekunowi faktycznemu lub przedstawicielowi
ustawowemu miejsca, w którym może być wykonana zlecona przez niego diagnostyka lub
przewidziane przez niego formy leczenia lub konsultacji specjalistycznych.
§11
Udostępnianie dokumentacji medycznej – zasady
1. Przychodnia prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych
oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.
2. Dokumentacja medyczna jest udostępniana w formie wyciągów, odpisów lub kopii. O bezpłatnym
charakterze tego udostepnienia lub jego odpłatności decydują aktualnie obowiązujące przepisy w
tym zakresie.
3. Maksymalna wysokość opłat za wydanie drugiej kopii za jedną stronę wyciągu lub odpisu
dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w
poprzednim kwartale, za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać
0,0002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, a za sporządzenie wyciągu, odpisu
lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – nie może przekraczać
0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.
4. Dokumentacja medyczna udostępniana jest podmiotom i organom uprawnionym na podstawie
odrębnych przepisów,
5. Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufność
i ochrony danych osobowych,
6. W przypadku, gdy udostępnienie dokumentacji medycznej nie jest możliwe, odmowa jej wydania
wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny,
7. W przypadku wydania oryginałów dokumentacji medycznej w Przychodni pozostawiana jest kopia
lub pełny odpis wydanej dokumentacji medycznej. Przepis nie ma zastosowania w sytuacji, gdy
zwłoka w wydaniu dokumentacji medycznej mogłaby narazić pacjenta na szkodę.
8. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
a) do wglądu przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, za pośrednictwem lekarza prowadzącego
lub innego upoważnionego pracownika,
b) poprzez sporządzanie jej wyciągów, odpisów i kopii, i przekazanie w zaklejonej kopercie, za
potwierdzeniem odbioru podmiotowi uprawnionemu,
c) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po
wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginału tej
dokumentacji, po uprzednim sporządzeniu i pozostawieniu w Przychodni uwierzytelnionego
odpisu lub bardzo czytelnej uwierzytelnionej kserokopii tej dokumentacji.
9. Przychodnia udostępnia dokumentację medyczną:
a) pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez
pacjenta,
b) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
c) organom władzy publicznej na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz
konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te
podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru, w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia niżej
wymienionym podmiotom:
i. wojewodom,
Regulamin Organizacyjny Przychodni FertiMedica Centrum Płodności
10 | S t r o n a
ii. konsultantom krajowym, o których mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008r. o
konsultantach w ochronie zdrowia,
iii. jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym przez tego ministra.
10. Dokumentacja medyczna może być wykorzystana dla celów naukowych, bez ujawniania nazwiska
i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.
§12
Organizacja procesu udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych i wysokość tych opłat
1. Przychodnia udziela świadczeń zdrowotnych na następujących zasadach :
a) odpłatnie, zgodnie z aktualnym cennikiem usług Przychodni,
b) w przypadku zawarcia umów z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczenia objęte takimi
umowami mogą być udzielane nieodpłatnie osobom objętym powszechnym ubezpieczeniem
zdrowotnym, jednak w przypadku, gdy system eWUŚ nie wykazuje danej osoby jako objętej
ubezpieczeniem zdrowotnym, a osoba ubezpieczona nie przedstawi dokumentu
potwierdzającego objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym, świadczenia zdrowotne z zakresu
ubezpieczenia zdrowotnego udzielone zostaną na koszt pacjenta,
c) w przypadku zawarcia umów z innymi dysponentami środków finansowych świadczenia objęte
tymi umowami mogą być udzielane nieodpłatnie osobom uprawnionym do ich uzyskania.
2. Opłaty za udzielone świadczenia zdrowotne, pacjenci wnoszą zgodnie z cennikiem Przychodni.
Cennik zawierający aktualną wysokość opłat dostępny jest zawsze pod adresem:
https://www.fertimedica.pl/cennik. Ze względu na wielką złożoność procedur medycznych,
zwłaszcza w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych i usług pracowni embriologicznej, może
się zdarzyć, że lekarz zleci wykonanie badania lub usługi laboratoryjnej nie uwidocznionej w ww.
cenniku, w takim przypadku o cenę usługi należy zapytać się telefonicznie lub w formie email.
3. Pacjenci będą obciążani kosztami usług według cennika aktualnego na dzień wykonania danej
usługi.
4. Udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych, organizowane jest z poszanowaniem zasady
sprawiedliwego i równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z kryteriami
medycznymi.
5. Wnoszenie opłat za udzielone świadczenia zdrowotne pozostaje bez wpływu na ustaloną
kolejność świadczeń opieki zdrowotnej.
6. Lekarz ma obowiązek przygotowania pacjenta do realizacji zalecanej przez niego diagnostyki lub
przewidzianej formy leczenia oraz udzielenia informacji o wskazaniach, przeciwwskazaniach i
istniejącym ryzyku.
§13
Obowiązki i prawa pracowników i współpracowników Przychodni
1. Do podstawowych obowiązków wszystkich pracowników i współpracowników Przychodni należy:
a) dbałość o interesy Przychodni,
b) przestrzeganie obowiązujących przepisów i regulaminów,
c) sumienna i rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków,
d) samokształcenie,
e) przestrzeganie przepisów sanitarnych, bhp i przeciw pożarowych,
f) noszenie osobistego identyfikatora,
g) noszenie odzieży służbowej w trakcie przebywania na terenie Przychodni,
h) bezzwłoczne zgłaszanie wszelkich zauważonych nieprawidłowości,
i) odpowiedzialność za powierzone mienie,
j) poszanowanie praw Pacjenta, w tym uprzejmy i empatyczny stosunek do Pacjentów,
2. Pracownicy i współpracownicy Przychodni mają prawo do:
Regulamin Organizacyjny Przychodni FertiMedica Centrum Płodności
11 | S t r o n a
a) poszanowania przez innych pracowników i współpracowników Przychodni,
b) zapewnienia odpowiednich warunków pracy i realizacji wszelkich przysługujących im
uprawnień,
c) samodzielnego i aktywnego działania i kontaktowania się z pracownikami i
współpracownikami innych komórek organizacyjnych Przychodni w celu jak najszybszego
załatwiania spraw i wypełniania obowiązków,
d) odwołania się od decyzji i poleceń przełożonego lub osoby jaka pełni nadzór nad pracą
wykonywaną przez współpracownika, jeżeli są one sprzeczne z obowiązującymi przepisami lub
racjonalnym i korzystnym dla pacjenta lub Przychodni sposobem realizacji pracy.
§14
Obowiązki i prawa Pacjentów
1. Pacjent ma obowiązek przestrzegania zasad określonych Regulaminem, a w szczególności:
a) przestrzegać ustalony w Przychodni porządek, w tym ustaloną kolejności wchodzenia do
gabinetów lekarskich i innych,
b) stosować się do wskazówek i zaleceń lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz innego personelu
Przychodni, zarówno w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych, jak i w sprawach
organizacyjno-administracyjnych,
c) odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu Przychodni,
d) przebywać wyłącznie w wyznaczonych pomieszczeniach i przestrzegać zasady nie wchodzenia
do części Przychodni nie przeznaczonej do przebywania w nim pacjentów,
e) stosować się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym,
f) nie dotykać jakiejkolwiek aparatury i urządzeń medycznych, elektrycznych, gazowych,
wentylacyjnych, grzewczych i innych,
g) szanować mienie Przychodni (w przypadku jego zniszczenia pacjent jest obowiązany pokryć
straty poniesione przez Przychodnie),
h) udzielać w trakcie wywiadu lekarskiego, pielęgniarskiego lub położniczego pełnej i prawdziwej
informacji o swoim stanie zdrowia, w tym o stale przyjmowanych lekach; Przychodnia nie
ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zatajenia bądź udzielenia nieprawdziwej
informacji, co do istotnych kwestii dotyczących zdrowia pacjenta,
i) stosować się do zaleconej diety,
j) okazywać dokument tożsamości na wezwanie, w przypadku gdy potwierdzenie tożsamości
służy zapewnieniu respektowania praw pacjenta i przepisów prawa (np. udostępnianie
dokumentacji medycznej i informacji o stanie zdrowia),
k) pokrycia kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Przychodnię,
l) nie pozostawiać cennych rzeczy bez osobistego nadzoru – Przychodnia nie ponosi za nie
odpowiedzialności,
m) zapewnić bezpieczeństwo osobom nad którymi sprawuje opiekę,
n) informować pracowników Przychodni o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach i
zagrożeniach,
o) korzystać z urządzeń elektronicznych, w tym telefonu komórkowego w sposób nie stwarzający
uciążliwości dla innych Pacjentów oraz pracowników Przychodni,
p) przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu, używania środków
odurzających i substancji psychotropowych na terenie Przychodni,
q) informować Przychodnię o braku możliwości pojawienia się na umówionej
wizycie/skorzystania z umówionego świadczenia medycznego nie później jak do godziny 18
dnia poprzedzającego umówioną wizytę/świadczenie medyczne, a w przypadku
wizyt/świadczeń umówionych na poniedziałek, nie później jak do godziny 12 w poprzedzającą
Regulamin Organizacyjny Przychodni FertiMedica Centrum Płodności
12 | S t r o n a
sobotę. W przypadku gdy obowiązkowy dzień najpóźniejszego odwołania wizyty wypada w
dzień ustawowo wolny od pracy, odwołanie takiej wizyty/świadczenia medycznego musi być
dokonane w dniu poprzedzającym taki dzień.
2. Pacjentowi nie wolno:
a) żądać od personelu Przychodni świadczenia usług niezwiązanych z udzielanym świadczeniem
zdrowotnym,
b) zakłócać pracy Przychodni,
c) wnosić na teren Przychodni przedmiotów o dużych rozmiarach, broni, amunicji, materiałów
wybuchowych i innych narzędzi, urządzeń lub przedmiotów, których używanie może zagrażać
życiu lub zdrowiu lub powodować uciążliwości dla innych pacjentów lub personelu Przychodni,
d) wprowadzać na teren Przychodni zwierząt (nie dotyczy psów-przewodników),
e) prowadzić na terenie Przychodni akwizycji, zbiórek pieniężnych, rozdawać ulotek, umieszczać
plakatów i ogłoszeń.
3. Pacjent ma prawo do:
a) świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, opartej na
dostępnych metodach i środkach zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób,
wykonywanych przez lekarzy, terapeutów i pielęgniarki z należytą starannością i zgodnie z
zasadami etyki zawodowej,
b) natychmiastowej pomocy medycznej ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia,
c) dostępu do informacji o prawach pacjenta,
d) intymności i poszanowania godności osobistej w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,
e) uzyskania przystępnej informacji od lekarza o: swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu,
proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się
przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia, rokowaniu.
(lekarz może być zwolniony z tego obowiązku wyłącznie na żądanie pacjenta, może udzielać
powyższych informacji innym osobom tylko za zgodą pacjenta),
f) wyrażania zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych,
po uzyskaniu od lekarza odpowiedniej informacji,
g) wyrażenia w formie pisemnej zgody na zabieg operacyjny albo na zastosowanie metody
leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta,
h) dostępu do dokumentacji medycznej na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego
lub osoby przez niego upoważnionej, a w razie śmierci – osoby przez pacjenta upoważnionej
do uzyskania dokumentacji w przypadku jego zgonu w formie m.in.: wglądu w zakładzie opieki
zdrowotnej lub poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii,
i) ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz innych związanych z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych,
j) zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem uzyskanych przez personel
medyczny w związku z wykonywaniem zawodu z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w
przepisach prawa,
k) złożenia skargi na lekarza do rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy właściwej izbie
lekarskiej w przypadku podejrzenia postępowania sprzecznego z zasadami etyki i deontologii
zawodowej oraz za naruszenie przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza (art. 41 ustawy z
dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158, z późn. zm.)),
l) złożenia skargi na pielęgniarkę i położną do rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy
właściwej izbie pielęgniarek i położnych w przypadku podejrzenia postępowania sprzecznego
z zasadami etyki zawodowej oraz za zawinione naruszenie przepisów dotyczących
wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej (art. 38 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o
samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 91, poz. 178, z późn. zm.)),
Regulamin Organizacyjny Przychodni FertiMedica Centrum Płodności
13 | S t r o n a
m) złożenia skargi na pozostały personel Centrum, jakiej przedmiotem może być zaniedbanie lub
nienależyte wykonywanie zadań przez personel Przychodni,
n) złożenie pochwały/podziękowania dla lekarza, pielęgniarki lub innego personelu Przychodni,
o) złożenie wniosku jakiego przedmiotem mogą być ulepszenia organizacji lub usprawnienie
pracy Przychodni.
4. Skargi, pochwały i wnioski pacjentów mogą być składane osobiście, telefonicznie, pisemnie na
miejscu lub drogą elektroniczną. Wszystkie przekazywane są Zarządowi Spółki i Dyrektorowi
Medycznemu.
5. W przypadku dzieci poniżej 16 roku życia informacje otrzymują i podpisują zgody ich rodzice (lub
opiekunowie prawni);
6. Małoletni powyżej 16 roku życia mają prawo do informacji i decyzji o leczeniu.
§15
Przepisy końcowe
1. Regulamin został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy.
2. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich pracowników i współpracowników Przychodni,
Pacjentów i osoby towarzyszące Pacjentom.
3. Zmiany i uzupełnienia do Regulaminu wprowadzane będą na bieżąco, w miarę zachodzących
zmian w strukturze Przychodni oraz zmian zachodzących w powszechnie obowiązujących
przepisach prawa.
4. Wszyscy pracownicy i współpracownicy Przychodni zostali zapoznani z Regulaminem i są
zobowiązani są do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
5. Regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd.
Zatwierdzone dnia 19 czerwca 2023

Zapraszamy do FertiMedica