Prawa pacjenta

W naszej klinice każdy pacjent jest traktowany z najwyższym szacunkiem i profesjonalizmem. Poniżej przedstawiamy przewodnik po prawach, które przysługują naszym pacjentom, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podstawowe akty prawne zapewniające prawa pacjenta:

 • Konstytucja RP (z dnia 2 kwietnia 1997 r.) – gwarantuje podstawowe prawa i wolności obywatelskie, w tym prawo do ochrony zdrowia.
 • Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (z dnia 6 listopada 2009 r.) – określa prawa pacjentów oraz zasady działania Rzecznika Praw Pacjenta.
 • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego (z dnia 19 sierpnia 1994 r.) – zawiera przepisy dotyczące ochrony praw osób z zaburzeniami psychicznymi.
 • Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (z dnia 1 lipca 2005 r.) – reguluje zasady dotyczące biologicznego materiału.
 • Ustawa o leczeniu niepłodności (z dnia 25 czerwca 2015 r.) – definiuje prawa pacjentów korzystających z procedur związanych z leczeniem niepłodności.
 • Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej (z dnia 15 lipca 2011 r.) oraz Ustawa o zawodzie lekarza (z dnia 5 grudnia 1996 r.) – ustalają prawa i obowiązki personelu medycznego.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia (z dnia 6 kwietnia 2020 r.) w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania – definiuje szczegółowo zasady dotyczące dokumentacji medycznej.

PACJENT MA PRAWO DO:

 • świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej 
 • informacji o swoim stanie zdrowia 
 • zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych 
 • zachowania w tajemnicy, przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji związanych z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia 
 • wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 • poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych
 • dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza 
 • poszanowania życia prywatnego i rodzinnego 
 • opieki duszpasterskiej 
 • przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

KONTAKT DO OGÓLNOPOLSKIEGO RZECZNIKA PRAW PACJENTA:

Zachęcamy do korzystania z tej drogi komunikacji w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub potrzeb związanych z przysługującymi prawami. 

BIURO RZECZNIKA PRAW PACJENTA 

 1. Płocka 11/13 

01-231 Warszawa 

Telefoniczna Informacja Pacjenta: 

0 800 – 190 – 590 

czynna całodobowo przez siedem dni w tygodniu.

Telefoniczna Informacja Pacjenta [TIP] – jeden wspólny bezpłatny numer telefonu dla Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Dzwoniąc pod numer TIP można dowiedzieć się m.in.: jak uzyskać kartę EKUZ, jakie prawa przysługują osobie ubezpieczonej, gdzie znajduje się najbliższy szpital, w jaki sposób można zgłosić  naruszenie praw pacjenta. 

Internetowe Konto Pacjenta [IKP] – to bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia, dostępna pod adresem https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta, gdzie można sprawdzić informacje o zdrowiu: swoim, swoich dzieci lub osoby, która do tego upoważniła. 

TRYB SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW:

Pacjent może składać pisma osobiście pod adresem: Fertimedica Centrum Płodności Sp. z o.o. Sp. kom., ul. J. P. Woronicza 31 lok 8U, 02-640 Warszawa lub mailowo na adres e-mail: info@fertimedica.pl lub pisemnie.  Do skargi należy dołączyć opis sytuacji, która miała miejsce.

Dziękujemy za zaufanie i zapewniamy, że każde zgłoszenie jest dla nas ważne i będzie traktowane z należytą uwagą.

Zapraszamy do FertiMedica