Program mazowiecki

FertiMedica Centrum Płodności jest realizatorem Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego na lata 2022-2025 Program jest finansowany przez Województwo Mazowieckie Kryteria kwalifikacji do udziału w programie polityki zdrowotnej dotyczącej zastosowania metody zapłodnienia pozaustrojowego

1. Osoby aplikujące do Programu (kobieta i mężczyzna) w dniu zgłoszenia muszą mieć ukończone 20 lat;
2. osoby aplikujące do Programu (kobieta i mężczyzna) muszą mieszkać na terenie województwa mazowieckiego tj. muszą być osobami fizycznymi mieszkającymi na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego od 12 miesięcy w chwili aplikowania do Programu;
3. osoby aplikujące do Programu (kobieta i mężczyzna) muszą przedłożyć realizatorowi wypełniony druk świadomej zgody na udział w Programie oraz
podpisać oświadczenie, że nie są obecnie uczestnikami innego Programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych lub nie
uczestniczyły w podobnym Programie finansowanym ze środków publicznym w ciągu ostatnich trzech lat.
4. u osób aplikujących do Programu (kobieta i mężczyzna) musi zostać stwierdzona i potwierdzona dokumentacją medyczną, bezwzględna przyczyna
niepłodności lub nieskuteczne leczenie niepłodności zgodne z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej w okresie 12 miesięcy
poprzedzających zgłoszenie do Programu, wraz ze wskazaniem do zapłodnienia pozaustrojowego.

Poniżej kryteria kwalifikacji do leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego:
1) Czynnik jajowodowy:
a. u kobiet z trwałym uszkodzeniem jajowodów;
b. u kobiet zdyskwalifikowanych z leczenia operacyjnego;
c. u kobiet z upośledzoną funkcją jajowodów przy zachowanej drożności lub po operacji mikrochirurgicznej i upływie 2 lat bez ciąży. Warunkiem
zalecenia oczekiwania jest brak innych czynników mogących mieć wpływ na szansę na ciążę (nieprawidłowe nasienie, wiek kobiety > 35 lat, czas trwania niepłodności <3 lat, endometrioza, zaburzenia jajeczkowania). 2) Niepłodność idiopatyczna: a. jeżeli trwa > 2 lat, wiek kobiety < 35 lat; b. jeżeli trwa > 1 roku, wiek kobiety > 35 lat.
3) Czynnik męski:
a. całkowita liczba plemników ruchomych < 1 mln wskazane ICSI; b. liczba plemników ruchomych 1-10 mln w przypadku niepłodności dłuższej niż 2 lata; c. liczba plemników > 10 mln – tak jak w niepłodności idiopatycznej.
4) Endometrioza
a. I, II stopień – tak jak niepłodność idiopatyczna;
b. III, IV stopień – tak jak czynnik jajowodowy.
5) Zaburzenia hormonalne do 6 cykli stymulowanych bez efektu.
6) Nieudane próby inseminacji domacicznej do 3 cykli.
Wszystkie powyżej określone kryteria w pkt 1-3 i co najmniej jedno kryterium z pkt 4 musi być spełnione. Niespełnienie co najmniej jednego kryterium określonego w pkt 1-3 lub żadnego kryterium określonego w pkt 4 stanowi przeciwwskazanie do udziału w Programie.
Kryteria wyłączenia z programu polityki zdrowotnej dotyczącej zastosowania zapłodnienia pozaustrojowego

Niespełnienie, któregoś z wyżej wymienionych kryteriów kwalifikacji do Programu określonego w pkt 1-3 lub jednego z pkt 4 lub przeciwskazania medyczne lub przedłożenie realizatorowi przez uczestnika Programu pisemnej rezygnacji z udziału w dalszych działaniach Programu lub niżej określone wskazania medyczne:
1) potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania (hormon folikulotropowy – FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormonu antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL);
2) nieodpowiednia odpowiedź na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w 2 cyklach stymulacji;
3) nawracające utraty ciąż w tym samym związku;
4) wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
5) brak macicy,
powoduje wyłączenie z Programu.

Zasady finansowania procedur w Programie

1. Województwo Mazowieckie pokrywa część kosztów związanych z wykonaniem procedury zapłodnienia pozaustrojowego.
2. Pacjent pokrywa część kosztów związanych z wykonywaniem procedur zapłodnienia pozaustrojowego według następującego schematu:
• 100,65 zł za poradę lekarską,
• 74,84 zł za badanie USG w celu oceny procesu stymulacji jajeczkowania,
• 20,65 zł) za badanie estradiolu w celu oceny endokrynnej funkcji rozwijających się pęcherzyków Graafa,
• 20,65 zł za badanie progesteronu w celu oceny endokrynnej funkcji rozwijających się pęcherzyków Graafa,
• 929,00 zł za punkcję jajników w celu pobrania komórek jajowych,
• 335,45 zł za znieczulenie anestezjologiczne,
• 25,81 zł za badanie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wymagań zdrowotnych dla
kandydata na dawcę komórek rozrodczych w celu dawstwa partnerskiego i dawstwa innego niż partnerskie oraz dla biorczyni komórek rozrodczych i zarodków oraz szczegółowych warunków pobierania komórek rozrodczych w celu zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji,
• 263,21 zł za preparatykę nasienia,
• 1 238,69 zł za zapłodnienie IVF/ICSI,
• 660,63 zł za hodowlę zarodków,
• 748,37 zł za transfer zarodków do macicy,
• 423,21 zł za przygotowanie zarodków do przechowywania – kriokonserwacja.

3. Koszty związane z opcjonalnymi dodatkowymi usługami towarzyszącymi procedurze, pokrywane są̨w pełni przez pacjenta. Są̨to m.in.:
• hodowla zarodków w EmbryScope
• procedura IMSI/PICSI
• EmbryoGlue
• wspomaganie wylęgania zarodka
• kontrolowane uszkodzenie endometrium (scratching)
• zamrożenie komórek jajowych (do 6 komórek jajowych)
• zamrożenie dodatkowych komórek jajowych (do 2 komórek jajowych)
• rozmrożenie zarodka w sytuacji, kiedy kriotransfer jest pierwszym transferem
• transfer mrożonego zarodka
• abonament roczny za przechowywanie zamrożonych zarodków
• abonament roczny za przechowywanie zamrożonych komórek jajowych

Opłaty za usługi dodatkowe zgodnie z cennikiem FertiMedica.
Kryteria kwalifikacji do udziału w programie polityki zdrowotnej w zakresie mrożenia komórek jajowych przed zastosowaniem terapii
gonadotoksycznej:

1. kobieta/dziewczynka aplikująca do programu musi mieszkać na terenie województwa mazowieckiego tj. musi być osobą fizyczną mieszkającą na terenie
województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego od 12 miesięcy w chwili aplikowania do programu;
2. kobieta/dziewczynka aplikująca do Programu musi przedłożyć realizatorowi wypełniony druk świadomej zgody na udział w Programie oraz podpisać
oświadczenie, że nie jest obecnie uczestnikiem innego Programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych lub nie uczestniczyła w
podobnym programie finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich trzech lat w przypadku dziewczynek, które nie ukończyły 18 r.ż.;
3. u kobiety/dziewczynki aplikującej do Programu musi zostać stwierdzona i potwierdzona dokumentacją medyczną choroba nowotworowa lub inna choroba, której leczenie wymaga zastosowania terapii gonadotoksycznej.

Wszystkie powyżej określone kryteria w pkt 1-3 muszą być spełnione, aby uczestniczyć w Programie. Niespełnienie co najmniej jednego z ww. kryterium stanowi przeciwwskazanie do udziału w Programie.
Kryteria wyłączenia z programu polityki zdrowotnej w zakresie mrożenia komórek jajowych przed zastosowaniem terapii gonadotoksycznej

Niespełnienie, któregoś z wyżej wymienionych kryteriów kwalifikacji do Programu lub przeciwskazania medyczne lub przedłożenie realizatorowi przez uczestnika Programu, pisemnej rezygnacji z udziału w dalszych działaniach Programu w przypadku uczestniczek, które nie ukończyły 18 r.ż. powoduje wyłączenie z Programu.
Pacjent nie pokrywa żadnych kosztów związanych procedurą mrożenia komórek jajowych w przypadku terapii gonadotoksycznej.

ILOŚĆ PACJENTÓW, KTÓRZY MOGĄ SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU JEST OGRANICZONA.
DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Zapraszamy do FertiMedica