Program Warszawski

Fertimedica Centrum Płodności Sp. z o.o. Sp. k ProgWAW_04 Strona 1 z 3
PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE WSPIERANIA OSÓB
DOTKNIĘTYCH NIEPŁODNOŚCIĄ Z WYKORZYSTANIEM METOD
ZAPŁODNIENIA POZAUSTROJOWEGO
NA LATA 2023-2025
Ogólne warunki uczestnictwa w programie finansowanym przez Miasto Stołeczne Warszawę,
realizowanym przez FertiMedica Centrum Płodności Sp. z o.o. Sp. k.
I. OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
1. Program zakłada możliwość dofinansowania do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego pod warunkiem
(uprzedniego) przeprowadzenia co najmniej jednej procedury z wykorzystaniem zaawansowanych metod
rozrodu wspomaganego medycznie.
2. Pacjenci składają oświadczenie, że nie uczestniczyli lub uczestniczyli co najwyżej w 2 zabiegach zapłodnienia
pozaustrojowego w innych programach leczenia niepłodności finansowanych ze środków publicznych, w tym
w programie finansowanym ze środków m.st. Warszawy w latach 2019-2022, wskutek których nie doszło do
urodzenia dziecka. (Gdy wykorzystali 2 próby, wtedy przysługuje 1 próba, gdy wykorzystali 1 próbę, wtedy
przysługują jeszcze 2 próby).
3. Osoby przystępujące do programu zobowiązane są do wypełnienia i podpisania Formularza uczestnictwa w
programie oraz klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych w której wyrażają zgodę na dostęp
Miasta Społecznego Warszawy do katalogu informacji o sobie i leczeniu, dostępnych w FertiMedica Centrum
Płodności Sp. z o.o. Sp. k.
4. Zakończenie udziału w programie jest możliwe na każdym etapie planowanych działań, ale w przypadku
rezygnacji i niedokończenia całkowitej procedury para/kobieta finansuje otrzymane świadczenia z własnych
środków (zobowiązanie do zwrotu otrzymanego wsparcia od m.st. Warszawy).
5. Pacjenci zobowiązują się do informowania m.st. Warszawy (za pośrednictwem realizatora programu –
Fertimedica Centrum Płodności) o wynikach leczenia (w tym: wystąpieniu ciąży klinicznej, informacji o ciąży
mnogiej, urodzeniu dziecka, wystąpieniu zespołu hiperstymulacji) i wypełnieniu ankiety satysfakcji.
6. W ramach programu dopuszcza się wykonanie maksymalnie 3 procedur zapłodnienia pozaustrojowego dla
jednej pary, jeśli wskutek pierwszej lub drugiej procedury nie doszło do urodzenia żywego dziecka.
II. KRYTERIA DOPUSZCZENIA DO UDZIAŁU W PROGRAMIE
1. Kryteria dopuszczenia do procedury zapłodnienia pozaustrojowego:
a) para przeszła pełną diagnostykę niepłodności i ewentualne leczenie zachowawcze gdy były takie wskazania
medyczne,
b) u pary przeprowadzono co najmniej jedną procedurę z wykorzystaniem zaawansowanych metod rozrodu
wspomaganego medycznie (chyba że były wyraźne przeciwskazania medyczne),
c) wiek kobiety mieści się w przedziale 25-40 lat,
d) rezerwa jajnikowa pacjentki mierzona stężeniem AMH wynosi powyżej 0,7 ng/ml, (wynik AMH
wykonany mniej niż pół roku przed datą kwalifikacji do programu),
e) para została zakwalifikowana do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez
realizatora programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii
(istnieją pierwotne wskazania do leczenia metodą pozaustrojowego zapłodnienia lub inne metody leczenia,
rekomendowane przez PTMRiE zakończyły się niepowodzeniem) i ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o
leczeniu niepłodności,
f) para pozostaje w związku, o którym mowa w definicji dawstwa partnerskiego, zawartej w art. 2 ust. 1 pkt
8 z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności,
g) w dniu kwalifikacji do programu para zamieszkuje na terenie Warszawy przynajmniej od 2 lat (para składa
stosowne oświadczenie które może być weryfikowane przez m.st. Warszawę),
Fertimedica Centrum Płodności Sp. z o.o. Sp. k ProgWAW_04 Strona 2 z 3
h) pacjenci nie korzystali lub korzystali maksymalnie 2 razy z dofinasowania zabiegu zapłodnienia
pozaustrojowego w ramach innego programu realizowanego ze środków publicznych.
2. Kryteria dopuszczenia kobiety do kriokonserwacji komórek jajowych, u której z powodu choroby
nowotworowej należy zastosować terapię gonadotoksyczną:
a) wiek kobiety mieści się w przedziale 18-40 lat,
b) w dniu kwalifikacji do programu kobieta zamieszkuje na terenie Warszawy przynajmniej od dwóch lat
(pacjentka składa stosowne oświadczenie które może być weryfikowane przez m.st. Warszawę),
c) zamrożenie komórek jajowych pozwoli u takiej kobiety odroczyć płodność do czasu wyleczenia choroby.
III. ZASADY WSPÓŁFINANSOWANIA/FINASOWANIA PROCEDUR W PROGRAMIE
ZAPŁODNIENIE POZAUSTROJOWE:
1. Program polityki zdrowotnej m.st. Warszawy definiuje procedurę zapłodnienia pozaustrojowego jako zespół
następujących elementów:
część kliniczna
a) stymulacja mnogiego jajeczkowania wraz z monitoringiem i badaniami niezbędnymi do przeprowadzenia
leczenia,
część biotechnologiczna
b) wykonanie biopsji pęcherzyków jajowych,
c) znieczulenie ogólne podczas punkcji,
d) wykonanie punkcji pęcherzyków jajowych,
e) pobranie nasienia, w tym w wybranych wskazaniach biopsja jadra lub najądrzy, przygotowanie
plemników do zapłodnienia,
f) zapłodnienie komórki jajowej dostępnymi obecnie metodami i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro,
g) transfer zarodków do jamy macicy,
h) kriokonserwacja zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym nietransferowanych do jamy
macicy.
2. Co współfinansuje m. st. Warszawa w zakresie procedur zapłodnienia pozaustrojowego – tzw. Planowane
interwencje wg. programu polityki zdrowotnej m.st. Warszawy
część kliniczna
a) stymulacja mnogiego jajeczkowania i monitorowanie,
część biotechnologiczna
b) znieczulenie ogólne podczas punkcji,
c) wykonanie punkcji pęcherzyków jajowych,
d) pobranie plemników i przygotowanie plemników do zapłodnienia,
e) pozaustrojowe zapłodnienie i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro,
f) transfer zarodków do jamy macicy (pierwszy – tzw. „świeży”),
g) kriokonserwacja zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym nietransferowanych do jamy
macicy.
2. Program wsparcia pacjentów przez Miasto Stołeczne Warszawa obejmuje dofinansowanie w wysokości do
6.000,00 zł do każdej procedury zapłodnienia pozaustrojowego.
3. Miasto Stołeczne Warszawa nie współfinansuje usług przechowywania komórek rozrodczych i zarodków w
procedurze IVF, ten koszt pacjenci ponoszą komercyjnie.
4. Pacjenci pokrywają koszt wykonanych procedur w ramach procedury zapłodnienia pozaustrojowego według
następującego schematu:
a) 250,00 zł – stymulacja mnogiego jajeczkowania wraz z monitoringiem,
b) 181,00 zł – znieczulenie ogólnego podczas punkcji jajników,
c) 528,00 zł – punkcja pęcherzyków jajnikowych,
d) 142,00 zł – pobranie nasienia i przygotowanie plemników do zapłodnienia,
e) 1.499,00 zł – zapłodnienie pozaustrojowe i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro,
f) 403,00 zł – transfer zarodków do jamy macicy (pierwszy, tzw. „świeży”),
g) 227,00 zł – kriokonserwacja zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym nie transferowanych
do jamy macicy.
5. M. st. Warszawa współfinansuje koszt wykonanych procedur w ramach procedury zapłodnienia
pozaustrojowego według następującego schematu:
a) 464,00 zł – stymulacja mnogiego jajeczkowania wraz z monitoringiem jej przebiegu,
b) 980,00 zł – punkcja pęcherzyków jajnikowych,
Fertimedica Centrum Płodności Sp. z o.o. Sp. k ProgWAW_04 Strona 3 z 3
c) 335,00 zł – znieczulenie ogólne podczas punkcji jajników,
d) 263,00 zł – pobranie nasienia i przygotowanie plemników do zapłodnienia,
e) 2.786,00 zł – wykonanie zapłodnienia pozaustrojowego i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro,
f) 748,00 zł – transfer zarodków do jamy macicy (pierwszy, tzw. „świeży”),
g) 424,00 zł – kriokonserwacja zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym nie transferowanych
do jamy macicy,
6. Koszty dodatkowe w ramach procedury zapłodnienia pozaustrojowego takie jak na przykład:
– pierwsza wizyta diagnozująca niepłodność,
– wizyta kwalifikująca do udziału w programie,
– zlecone przez lekarza badania laboratoryjne,
– dodatkowe konsultacje specjalistyczne, w tym anestezjologiczne,
– kolejny transfer zarodka (tzw. „mrożony”),
– abonament za przechowywanie nasienia, oocytów i zarodków,
pokrywane są w pełni przez pacjentkę/pacjenta/ów.
7. Pacjent/ci ma/ją możliwość odpłatnego skorzystania z dodatkowych usług/procedur embriologicznych
wpływających na powodzenie zabiegu, które nie są dofinasowane z budżetu m. st. Warszawy, na przykład
takich, jak hodowla zarodków w EmbryoScope, wspomaganie wylęgania zarodka AZH, wykorzystanie
podłoża EmbryoGlue i inne specjalistyczne procedury związane z IVF a wpływające na powodzenie
uzyskania zapłodnienia i ciąży.
PROCEDURA OCHRONY PŁODNOŚCI PRZED TERAPIĄ GONADOTOKSYCZNĄ:
8. Co współfinansuje m. st. Warszawa w zakresie procedur ochrony płodności poprzedzających terapię
gonadotoksyczną – tzw. Planowane interwencje wg. programu polityki zdrowotnej m.st. Warszawy:
część kliniczna
a) stymulacja mnogiego jajeczkowania i monitorowanie,
część biotechnologiczna
b) stymulacja mnogiego jajeczkowania i monitorowanie,
c) znieczulenie ogólne podczas punkcji,
d) wykonanie punkcji pęcherzyków jajowych,
e) kriokonserwacja komórek jajowych,
f) przechowywanie zamrożonych komórek jajowych przez okres jednego roku.
7. M. st. Warszawa pokrywa koszt procedury ochrony płodności u kobiet wymagających terapii
gonadotoksycznej z powodu choroby nowotworowej do kwoty 3.600,00 zł.
8. Pacjentki pokrywają koszt wykonanych procedury ochrony płodności kobiet z chorobą nowotworową przed
terapią gonadotoksyczną według następującego schematu:
a) 00,00 zł – stymulacja mnogiego jajeczkowania wraz z monitorowaniem jej przebiegu,
b) 00,00 zł – punkcja pęcherzyków jajnikowych,
c) 00,00 zł – znieczulenie ogólne podczas punkcji jajników,
d) 00,00 zł – kriokonserwacja komórek jajowych,
e) 00,00 zł – przechowywanie zamrożonych komórek jajowych przez okres jednego roku.
9. M. st. Warszawa współfinansuje koszt wykonanych procedur ochrony płodności kobiet z chorobą
nowotworową przed terapią gonadotoksyczną według następującego schematu:
a) 659,00 zł – stymulacja mnogiego jajeczkowania wraz z monitorowaniem jej przebiegu,
b) 1.390,00 zł – punkcja pęcherzyków jajnikowych,
c) 476,00 zł – znieczulenie ogólne podczas punkcji jajników,
d) 600,00 zł – kriokonserwacja komórek jajowych,
e) 475,00 zł – przechowywanie zamrożonych komórek jajowych przez okres jednego roku.
10. Koszty dodatkowe w ramach procedury ochrony płodności kobiet z chorobą nowotworową przed terapią
gonadotoksyczną takie jak na przykład:
– wizyta kwalifikująca do udziału w programie,
– zlecone przez lekarza badania laboratoryjne,
– dodatkowe konsultacje specjalistyczne, w tym anestezjologiczne,
pokrywane są w pełni przez pacjentkę.

Zapraszamy do FertiMedica